PROGRAM

3 bloki zajęciowe (204 godziny) podzielone na: wykłady - 54 godziny, ćwiczenia - 72 godziny, e-learning - 16 godzin oraz 60 godzin praktyk.

Czytaj...

REKRUTACJA

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Dziekanat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź z dopiskiem „studia podyplomowe – chemia”

Czytaj...

TERMINARZ

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w sobotę i w niedzielę od godziny 9.00. Planowanych jest łącznie 8 zjazdów od października do czerwca.

Czytaj...

O studiach

Przygotowanie do nauczania chemii – w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: I lub II stopnia, którzy w toku studiów wyższych realizowali treści kształcenia z dziedziny nauk chemicznych i biologicznych. Ponadto kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu.

Uczestnikom studiów przedstawiona zostanie wiedza zawierająca w sobie elementy studiów uzupełniających drugiego stopnia kierunku Chemia, które są poszerzone o przedmioty i praktyki ciągłe z zakresu dydaktyki chemii. Podczas studiów słuchacz zdobędzie umiejętność metodycznego ujęcia tematów z zakresu chemii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz ich wykorzystania w praktyce. Zapozna się z zasadami bezpiecznej pracy w szkolnej pracowni chemicznej, dobierze odpowiednie metody nauczania oraz środki dydaktyczne do dowolnego tematu z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, a zgodnych z obowiązującą podstawą programową. Ponadto zdobędzie podstawowe informacje na temat oceniania kryterialnego wykorzystywanego przez egzaminatorów podczas sprawdzania prac maturalnych. Program studiów zostanie wzbogacony także o zajęcia z ochrony środowiska naturalnego, chemię kosmetyczną oraz o zajęcia merytorycznie przygotowujące do pracy z uczniem zdolnym.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas studiów podyplomowych, absolwent posiada przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu to jest do nauczania chemii. Przygotowanie to umożliwi podjęcie pracy w charakterze nauczyciela chemii.
Absolwent studiów podyplomowych przygotowujących do nauczania kolejnego przedmiotu-chemia legitymującymi się dyplomem ukończenia studiów I stopnia ma możliwość nauczania chemii tylko w szkole podstawowej. Do nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej konieczne jest ukończeniu studiów II stopnia w dziedzinie chemii lub pokrewnych.
Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 131).

Studia realizowane są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Studia jednoroczne, dwusemestralne, które trwają od października do czerwca, a realizowane będą zgodnie z przedstawionym harmonogramem zjazdów.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Udział w co najmniej 90% zajęć dydaktycznych,
zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z semestru I i II,
zaliczenie praktyk ciągłych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Koszt studiów
4 000 PLN, jest możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty.
30 PLN – opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.