Zasady rekrutacji

Wymagania wstępne

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: I lub II stopnia, którzy w toku studiów wyższych realizowali treści kształcenia z dziedziny nauk chemicznych i biologicznych. Ponadto kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu.

Podstawą wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie wymaganych dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona i kolejność zgłoszeń decyduję o zakwalifikowaniu kandydata.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (pobierz formularz kwestionariusza w formacie ‚doc’),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich,
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym,
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa od 25 czerwca do 21 września 2018 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Dziekanat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Tamka 12
91-403 Łódź
z dopiskiem „studia podyplomowe – chemia”